Gracla spol. s r.o.

se sídlem J.Valčíka 1162, 765 02 Otrokovice 2
identifikační číslo: 29376530
DIČ: CZ29376530

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76751
pro silniční motorovou dopravu - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče umístěné na webové adrese
http://www.gracla.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Partnerský vztah mezi objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb společností Gracla, s.r.o. (dále jen společnost Gracla spol. s r.o.).

I.      Předmět činnosti
II.     Závazné objednání služby
III.    Platební podmínky
IV.    Rezervace
V.     Dopravní prostředky
VI.    Práva a povinnosti smluvních stran
VII.   Odstoupení do smlouvy, závazné objednávky
VIII.  Úprava provozu autobusové dopravy
IX.    Storno podmínky
X.     Reklamace
XI.    Závěrečná ujednání

I.                Předmět činnosti

Společnost Gracla spol. s r.o. zajišťuje autobusovou dopravu pro objednavatele služby v oblasti domácího a zahraničního ruchu pro občany ČR, a dále příjezdového cestovního ruchu pro zahraniční návštěvníky ČR. Zvláště pak zajišťuje dopravní služby pro objednavatele v požadovaném rozsahu dopravními prostředky svými či prostřednictvím svých smluvních partnerů na území ČR a Evropy.

II.              Závazné objednání služby

Služby se považují za závazně objednané v případě, že je splněna jedna ze dvou níže uvedených podmínek.

a/ Vztah objednavatele a společnosti Gracla spol. s r.o. je zastřešen smluvním vztahem pak dnem účinnosti smlouvy a zasláním závazné objednávky v souladu s patřičným ustanovením smlouvy. Objednávka se stává závaznou ve smyslu dikce konkrétní smlouvy.

b/ Vztah objednavatele a společnosti Gracla spol. s r.o. není zastřešen smluvním vztahem. Závazným objednáním služby se rozumí moment přistoupení objednavatele k Návrhu na objednání služby (dále jen návrh), zaslanému společností Gracla spol. s r.o. na objednatele, který se posléze stává Závaznou objednávkou služby. Přistoupením se rozumí potvrzení návrhu odpovědným zástupcem objednavatele vyjádřené zástupci společnosti Gracla spol. s r.o. jakoukoliv formou, ústní či písemnou.

Závazně objednané služby se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a ustanovením obchodního a občanského zákoníku v platném znění.

III.              Platební podmínky

Platební podmínky jsou ve většině případů dohodnuty mezi smluvními stranami separátně. V případě, že nedošlo k individuálnímu dohodnutí platebních podmínek, jsou platební podmínky následující.

Společnost Gracla spol. s r.o. má právo požadovat zálohovou platbu až do výše 50%. Následně bude vystaven daňový doklad včetně DPH, dle platných zákonů o DPH, nejpozději 2 pracovní dny před počátkem realizace služeb, není-li dohodnuto jinak. V případě nedodržení daných platebních podmínek je společnost Gracla spol. s r.o. oprávněna odstoupit od smluvního vztahu, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.

Na zdanitelná plnění vystaví společnost Gracla spol. s r.o. daňový doklad. Společnost Gracla spol. s r.o. je oprávněna upravit standardní výše uvedené platební podmínky pro jednotlivé plnění individuálně.

Platby za realizované služby je možné provést:

a/  převodním příkazem

b/  hotově proti vystavení příjmového dokladu

Cena uvedená na návrhu je stanovena jako předběžná do okamžiku vzniku Závazné objednávky, kdy se smluvená cena stává závaznou. Společnost Gracla spol. s r.o. je oprávněna upravit cenu jednostranným úkonem v případě, pokud dojde:

a/ k navýšení cen pohonných hmot v období mezi závazným objednáním služby a realizací služby

b/ ke  směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služby v průběhu o více než 10% v období mezi závazným objednáním služby a realizací služby

c/ k navýšení objemu oproti stanovenému limitu v předběžné kalkulaci

S platností od 4. 4. 2012 je stanovena minimální cena na plnění zakázky autobusové dopravy na 1000 Kč bez DPH/ objednávka.

Případné navýšení ceny za služby oznámí společnost Gracla spol. s r.o. zákazníkovi nejpozději 10 pracovních dnů před realizací služby.

IV.              Rezervace

Rezervace musí být prováděny v dostatečném časovém předstihu před realizací služeb. Objednavatel není oprávněn nárokovat náhradu škody na společnosti Gracla spol. s r.o. v případě nepotvrzení poptávaných služeb z důvodu chybějící volné kapacity. Rezervace konkrétních dopravních prostředků není zaručena.

V.              Dopravní prostředky

Autobusy

Veškeré dopravní prostředky jsou nekuřácké. Zasedací pořádek není možné předem garantovat. V dopravních prostředcích, které jsou vybaveny bezpečnostním pásem je zákazník povinen se připoutat. Cestující v dopravním prostředku je povinen dbát pokynů řidiče a jízdních předpisů. V případě jejich neuposlechnutí nenese společnost Gracla spol. s r.o. zodpovědnost za případné následky na zdraví či majetku cestujících. Společnost Gracla spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu typu dopravního prostředku v případě nepředvídatelných událostí.

VI.              Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost Gracla spol. s r.o. se zavazuje:

a/ zajistit své služby v rozsahu a kvalitě specifikované objednavatelem, po předchozí domluvě obou smluvních stran

b/ zajistit své služby v termínech specifikovaných objednavatelem

c/ mít uzavřené a platné pojistné smlouvy ve výše specifikovaném rozsahu

2. Společnost Gracla spol. s r.o. není povinna:

a/ realizovat službu nad rámec závazně objednaného objemu služeb

3. Společnost Gracla spol. s r.o. neručí:

a/ za případné zpoždění či zrušení zakázky způsobené přírodními katastrofami, přetížením komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci

b/ za zavazadla konečného uživatele služeb/cestujícího pokud budou poškozena, případně odcizena kdykoliv mimo jejich nakládku, vykládku a realizaci dopravy dopravním prostředkem zajištěným společností Gracla spol. s r.o.

4. Objednavatel má právo:

a/ na realizaci služeb ve specifikovaném rozsahu, kvalitě a termínu

b/ zrušit závaznou objednávku v souladu s článkem X. těchto podmínek – storno podmínky

5. Základní povinnosti objednavatele:

a/ objednat závazně služby v dostatečném časovém předstihu před realizací služeb

b/ zaslat upřesnění k závazně objednaným službám a to hlavně pokud došlo v původně objednaném itineráři služeb ke změnám nejpozději 2 pracovní dny před realizací služeb

c/ bez odkladu informovat průběžně společnost Gracla spol. s r.o. o veškerých případných změnách v závazně objednaných službách

d/ poskytnout součinnost pro řádně zabezpečení a poskytnutí služeb

e/ zajistit, aby koneční uživatelé služeb byli vždy v souladu s itinerářem služeb na dohodnutých místech a v dohodnutých časech

f/ zajistit, aby koneční uživatelé byli vybaveni potřebnými cestovními doklady (cestovní pas, vízum apod.) nezbytnými pro realizaci služeb

g/ uhradit společnosti Gracla spol. s r.o. plnou cenu za poskytnuté služby v dohodnutých termínech

h/ uhradit společnosti Gracla spol. s r.o. vyúčtované storno poplatky v souladu s článkem X. těchto podmínek, případně individuálně dohodnutými pravidly k jednotlivému obchodnímu vztahu

VII.              Odstoupení od smlouvy, závazné objednávky

1.  Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, popř. závazné objednávky:

a/ bez uvedení důvodu nejpozději 7 pracovních dnů před realizací závazně objednaných služeb, pokud není stanoveno jinak ke konkrétní akci

b/ v případě závažného porušení těchto smluvních podmínek

2.  Společnost Gracla spol. s r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy, popř. závazné objednávky:

a/ dojde-li ze strany objednavatele k závažnému porušení těchto smluvních podmínek

b/ nebude-li požadovaná záloha na závazně objednané služby uhrazena objednavatelem nejpozději do 7 pracovních dní před realizací služeb, není-li individuálně dohodnutý jiný termín

c/ i v průběhu realizace služeb, pokud se konečný uživatel služeb/cestující nechová dle pokynů zaměstnanců společnosti Gracla spol. s r.o. nebo jsou jeho požadavky v rozporu s legislativními předpisy státu, ve kterém je služba uskutečňována

V případě odstoupení od smlouvy, popř. závazné objednávky je oprávněna společnost Gracla spol. s r.o. vyúčtovat objednavateli škodu, která mu tímto odstoupením vznikla. Zvláště pak náklady, které byly spojeny s přípravou na realizaci služeb či s dílčí realizací služeb.

VIII.              Úprava provozu autobusové dopravy

1.  Objednavatel určí vedoucího (zástupce objednavatele). Je povinen zajistit řidiči potřebný odpočinek, nocleh (pokud možno odděleně od výpravy), vhodné garážování vozidla a bylo-li tak ujednáno i stravování.

2.  Objednavatel souhlasí s dodržením nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 – Pracovní doba řidiče, doba jízdy a přestávek, denní doba odpočinku.

3.  Vedoucí výpravy (zástupce objednavatele) odpovídá za udržování pořádku ve vozidle a dodržování bezpečnostních předpisů všemi účastníky přepravy a je povinen zajistit včasné pokračování v jízdě.

4.  Po ukončení přepravy musí vedoucí výpravy odsouhlasit a potvrdit podpisem správnost údajů uvedených ve výkazu o výkonu vozidla. V případě dohodnuté a potvrzené smluvní ceny nemusí být podpis vyžadován.

5.  V případě, že zákazník není spokojen se službami poskytnutými dopravcem, uplatní své výhrady pro účely případné reklamace tak, že vedoucí výpravy (zástupce objednavatele) uvede výhrady k poskytnutým službám přímo do výkazu o výkonu vozidla. Reklamace přepravy, u které nebyl proveden zápis o závadách do výkazu vozidla, nebudou uznány.

6.  Při poškození zařízení vozidla účastníky přepravy budou náklady na opravu, příp. čištění vozidla vyúčtovány k úhradě objednavateli přepravy.

IX.              Storno podmínky                      

V případě odstoupení od smlouvy nejpozději 7 pracovních dnů před realizací závazně objednaných služeb nebude společnost Gracla spol. s r.o. účtovat žádný stornopoplatek, pouze přeúčtuje případné výdaje, které již v souvislosti se závaznou objednávkou služeb musela sama uhradit. V případě odstoupení od závazné objednávky méně než 7 pracovních dní, ale nikoliv později než 24 hodin před realizací závazně objednaných dopravních služeb, je společnost Gracla spol. s r.o. oprávněna přeúčtovat na objednavatele veškeré výdaje, které již v souvislosti se závaznou objednávkou vznikly. V případě odstoupení od objednávky méně než 24 hodin před realizací závazně objednaných dopravních služeb, je společnost Gracla spol. s r.o. oprávněna účtovat 100% smluvní ceny, pokud není smluvně upraveno jinak.

X.              Reklamace

Společnost Gracla spol. s r.o. se zavazuje, že v případě nepřistavení dopravního prostředku do 90 minut od oficiálně plánovaného času a místa přistavení, bude tímto umožněno oprávněnému zástupci objednavatele na místě objednat adekvátní množství náhradní dopravy s tím, že tyto náklady plně uhradí společnost Gracla spol. s r.o.  Společnost  Gracla spol. s r.o. zároveň bude objednavateli fakturovat původní cenu za předmětné plnění se slevou ve výši 20 % z dílčí ceny.

Nedojde-li k přistavení z důvodu chybného zadání objednatelem, nenese za toto žádnou zodpovědnost společnost Gracla spol. s r.o. a tudíž nemůže být

nárokováno žádné odškodnění. Případné reklamace smluvního plnění musí podat objednavatel dopravci písemně a to nejpozději do 14 dnů od ukončení smluvního plnění, nejpozději však do splatnosti uvedené na daňovém dokladu.

Společnost Gracla spol. s r.o. má právo se k reklamaci písemně vyjádřit. Oprávněné reklamace budou kompenzovány slevou z ceny za předmětné reklamované částečné plnění smlouvy.

Podmínky reklamace mohou být ujednány individuálně.

XI.              Závěrečná ustanoveni

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Gracla spol. s r.o. jsou platné od  4. 4. 2012.

Veškeré obchodní vztahy objednavatele a společnosti Gracla  spol s r. o. jsou řízeny těmito podmínkami, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.gracla.cz a v tištěné podobě v sídle společnosti Gracla spol. s r.o.

Případné změny a doplnění těchto podmínek budou zveřejňovány na webových stránkách www.gracla.cz. Tyto úpravy nebudou mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.

Veškeré informace, které se strany dozví v souvislosti s realizací služeb, ať již písemně nebo ústně, jsou důvěrné a vztahuje se na ně ustanovení o dodržování obchodního tajemství.

Všeobecné obchodní podmínky, smluvní a závazkové vztahy objednavatele a společnosti Gracla spol. s r.o. jsou řízeny českým právním řádem.

 

V Otrokovicích dne 4. 4. 2012

Revize 12. 12. 2016

 

Zdeněk Gracla, jednatel                                                                 

Martin Gracla, jednatel

Společnost Gracla spol. s r.o.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 4. 2012

Ke stažení zde. (Všeobecné obchodní podmínky společnoti Gracla spol. s r.o.)

 

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies.
Více informací